Porovnanie

Spracovávané typy odpadov a výstupné materiály


Vstupným materiálom je organický odpad rôzneho druhu, pričom zapojením prídavných modulov je možné spracovávať aj niektoré druhy nebezpečného, tekutého a nemocničného odpadu.

Infra Waste proces Infra Waste proces

Minerálny prášok neobsahuje žiadne škodlivé látky a je možné ho ukladať na bežné skládky alebo použiť ako prímes do betónu, podkladový materiál pre cesty, stavby a podobné.

Ďalšími produktami procesu sú voda a CO2. Kov, sklo a iné materiály nepodliehajúce rozkladu, ktoré vstupujú do procesu, zostávajú pri výstupe nezmenené a následne sú separované za účelom ďalšieho využitia a recyklácie.

Porovnanie


Porovnanie s dostupnými technológiami. Pyrolýza, plazma a katalytická mineralizácia.

Pyrolýza Plazma Katalytická mineralizácia
Teplota 800-1200 °C 3000-10000 °C 350-550 °C
Vstupná segregácia materiálov áno áno nie
Likvidácia nebezpečného odpadu iba po náročných úpravách iba po náročných úpravách áno
Vznik dioxínov áno áno (reverzná syntéza) nie
Energetická náročnosť vysoká veľmi vysoká nízka
Prevádzkové náklady vysoké vysoké nízké
Spätné získavanie zberných surovín po náročnej segregácii po náročnej segregácii jednoduché po skončení procesu
Získavanie zberných surovín z procesných plynov nemožné nemožné jednoduché, podľa obsahu prvkov
Úroveň čistoty emisií iba po namontovaní dodatočných zariadení iba po namontovaní dodatočných zariadení veľmi vysoká, vzniká iba CO2 a vodná para
Spätné získavanie tepelnej a elektrickej energie áno po namontovaní dodatočnej jednotky a generátora áno po namontovaní dodatočnej jednotky a generátora áno, generátory sú súčasťou zariadenia
Rozsah možností spracovania rôznych typov odpadov obmedzené obmedzené takmer bez obmedzenia
Stavebná náročnosť vysoká veľmi vysoká nízka
Nároky na zastavanú plochu veľké vzhľadom k potrebe skladovania a segregácie veľké vzhľadom k potrebe skladovania a segregácie minimálne manipulačné plochy